Create Impact
Impact Creator
สร้างบัญชีผู้ขับเคลื่อนโครงการ
การเพื่อสังคม

Impact Assessor
สร้างบัญชีผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางสังคม

Impact Report
สร้างรายงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่สร้างคุณค่าต่อสังคม