ABOUT OID

การให้ความสำคัญต่อคุณค่าทางสังคม นับเป็นก้าวแรกของการยกระดับกรอบแนวคิดในการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน ในทุกภาคส่วน การส่งเสริมให้เกิดกลไกการประเมินมูลค่าทางสังคม จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะผลักดันควบคู่กับการพัฒนาเชิงนโยบายและกลไกการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลสัมฤทธิ์ทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่สามารถวัดผล พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กัน ดังนั้นการมีระบบผ่านข้อมูลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและกรอบเครื่องมือการประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์การเงินที่กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับ และใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพลิกโฉมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงสร้าง OPEN IMPACT DATA PLATFORM เพื่อเปิดพื้นที่ให้ Impact creator ที่เป็นหน่วยงาน องค์กร บุคคลจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่มีโมเดลเพื่อสังคม สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์ มาร่วมแบ่งปันกรอบแนวทาง และผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี สู่การขยายผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มประสิทธิผลในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือในระหว่างภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กร เพื่อนำไปสู่การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Open Impact Data หรือ OID คืออะไร

OPEN IMPACT DATA คือ Platform ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้นจากในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 Key Function ในการใช้งาน

  • CREATE IMPACT สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น

    ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่า Impact creator เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่จะทำให้ตัวคุณเองเป็น Impact creator ได้

  • IMPACT PORTAL

    ค้นหาข้อมูล ตัวชี้วัดผมสัมฤทธิ์ ในมิติ SDGs ที่ต้องการ หรือพื้นที่การดำเนินการที่ต้องการ เข้าถึงข้อมูลรายงานที่อยู่ในระบบ เข้าถึงข้อมูลผู้ประเมินทางสังคม และหน่วยงานองค์กรต่างๆ และภาพรวม Impact data ในประเทศไทย

  • IMPACT ANALYST

    โปรแกรมการคำนวณ มิติผลลัพธ์ทางสังคมด้วยการวิเคราะห์ Benchmark รายภาคส่วนและ Impact Performance ของหน่วยงาน ตลอดจนเชื่อมโยงการเข้าถึงจากแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุนเชิงนโยบาย และการลงทุนทางสังคม