FAQ

Q : Impact Partnership คืออะไร
A : Impact Partnership เพื่อเป็น PLATFORM เชื่อมนโยบาย ภาคเอกชน ภาคสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมไทย พัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่ และเตรียมความพร้อมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมหนุนโดย สกสว เครือข่าย ภาคเอกชน UNGlobal Compact และภาคีพันธมิตรชั้นนำจากทุกภาคส่วน มี 4 ทิศทางความมุ่งหมายร่วม ได้แก่

 • ผลักดันกำหนดเป้าและตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Impact Target) ที่วัดผลได้จริง สะท้อนการดำเนินงานที่มุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์สังคม
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะการประเมินบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Impact Management)
 • เชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร แหล่งทุนและความร่วมมือข้ามภาคส่วน (Impact Funding/Venture)
 • พัฒนาข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วม เปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์ และความโปร่งใสของข้อมูลผลสัมฤทธิ์ (Impact Transparency)
Q : Impact Partnership มีประโยชน์อย่างไร
A :
 • CREATE IMPACT ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่า IMPACT CREATOR เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองและการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็น ช่องทางที่จะทำให้ตัวคุณเองเป็น IMPACT CREATOR ได้
 • IMPACT PORTAL แหล่งรวบรวมข้อมูล Impact Creator (ผู้ขับเคลื่อนโครงการทางสังคม), Impact Assessor ( ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม) และโครงการ กิจกรรม ตลอดจนตัวชี้วัด Impact Data ในประเทศไทย
 • IMPACT ANALYST โปรแกรมการคำนวณมิติผลลัพธ์ทางสังคมด้วยการวิเคราะห์ Benchmark รายภาคส่วนและ Impact Performance ของหน่วยงาน ตลอดจนเชื่อมโยงการเข้าถึงจากแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุนเชิงนโยบาย และการลงทุนทางสังคม (Impact Investment)
Q : Impact Partnership เหมาะกับใคร
A : Impact Partnership สามารถใช้งานได้กับทุกภาคส่วน ได้แก่

 • ภาครัฐ เสริมสร้างการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ครอบคลุมมิติความคุ้มค่าและสะท้อนผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ภาคการศึกษา ฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย/พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจประเมินต่อสาธารณะ
 • ภาคเอกชน พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมปรับปรุงแนวทางดำเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประโยชน์ คุ้มค่า และวัดผลได้จริง
 • ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ดำเนินงานทางสังคม/องค์กรต่อสาธารณะ เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุนและความร่วมมือภาคีเครือข่าย
 • หน่วยงานกำกับหรือกองทุน เป็น Baseline ในการกำกับ บริหารเป้าหมาย และงบประมาณของหน่วยงานหรือโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานรับทุน
 • นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารแผนกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อทำการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการนั้น
Q : หากดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Impact Creator / Impact Assessor) เรียบร้อยแล้ว จะต้องรออนุมัติภายในกี่วัน และระหว่างรออนุมัติสามารถแก้ไขหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้หรือไม่
A : เมื่อท่านดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอการอนุมัติจากระบบภายใน 5 วันทำการ โดยจะมี E-mail ส่งยืนยันการสมัครเข้าไปทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ และระหว่างรออนุมัติท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้
Q : หากดำเนินการสร้างรายงาน (Impact Report) จะต้องรออนุมัติภายในกี่วัน และระหว่างรออนุมัติสามารถแก้ไขหรือยกเลิกรายงานได้หรือไม่
A : เมื่อท่านดำเนินการสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอการอนุมัติจากระบบภายใน 10 วันทำการ โดยจะมี E-mail ส่งยืนยันการสมัครเข้าไปทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ และระหว่างรออนุมัติท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูล แต่ท่านสามารถกดยกเลิกรายงานได้ โดยท่านเข้าไปที่รายงานฉบับที่ต้องการยกเลิก และเข้าขั้นตอนการคำนวณจนถึงหน้ารายงาน ท่านจะพบปุ่มคำว่า “ยกเลิกการขออนุมัติ” ให้ท่านทำการคลิกไปที่ปุ่มนั้น และรายงานฉบับนั้นจะถูกยกเลิก
Q : จะทราบได้อย่างไรว่าการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Impact Creator / Impact Assessor) หรือการสร้างรายงาน (Impact Report) ได้รับการอนุมัติแล้ว
A : ท่านสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้าหลัก เเละดูที่ช่องสถานะหลังรายงานฉบับที่ท่านส่งขออนุมัติ
Q : หากบัญชีผู้ใช้งาน (Impact Creator / Impact Assessor) หรือรายงาน (Impact Report) ได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่
A : ท่านไม่สามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน/รายงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้ในระบบ แต่สามารถติดต่อได้ที่โทร. 089-680–1233, 090-669-3961 โดยเมื่อท่านยืนยันการยกเลิกแล้ว บัญชีผู้ใช้งาน/รายงานของท่านจะถูกลบออกทันที และข้อมูลของท่านจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไป ซึ่ง Impact Partnership จะเก็บข้อมูลของท่านคุณไว้ 30 วัน ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจและต้องการจะกลับมาใช้บัญชี/รายงานเดิม และหลังจาก 30 วันผ่านไป ข้อมูลของคุณจะถูกลบอย่างถาวร
Q : หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร
A : ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
 • ท่านเข้าไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และกดปุ่มคำว่า “Forget Password” หลังจากนั้นให้ท่านกรอก Email เพื่อทำการรีเซ็ทรหัสผ่าน
 • ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรหัสผ่านได้จาก E-mail ยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งานในครั้งแรก
Q : หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร
A : ท่านสามารถสอบถามทางแชท หรือโทร 090-669-3961, 089-680-1233