FAQ

Q : OPEN IMPACT DATA คืออะไร
A : OPEN IMPACT DATA หรือ OID คือ Platform ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้นจากในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Q : OPEN IMPACT DATA มีประโยชน์อย่างไร
A :
 • CREATE IMPACT ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่า IMPACT CREATOR เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองและการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็น ช่องทางที่จะทำให้ตัวคุณเองเป็น IMPACT CREATOR ได้
 • IMPACT PORTAL แหล่งรวบรวมข้อมูล Impact Creator (ผู้ขับเคลื่อนโครงการทางสังคม), Impact Assessor ( ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม) และโครงการ กิจกรรม ตลอดจนตัวชี้วัด Impact Data ในประเทศไทย
 • IMPACT ANALYST โปรแกรมการคำนวณมิติผลลัพธ์ทางสังคมด้วยการวิเคราะห์ Benchmark รายภาคส่วนและ Impact Performance ของหน่วยงาน ตลอดจนเชื่อมโยงการเข้าถึงจากแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุนเชิงนโยบาย และการลงทุนทางสังคม (Impact Investment)
Q : OPEN IMPACT DATA เหมาะกับใคร
A : OPEN IMPACT DATA สามารถใช้งานได้กับทุกภาคส่วน ได้แก่

 • ภาครัฐ เสริมสร้างการวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ครอบคลุมมิติความคุ้มค่าและสะท้อนผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ภาคการศึกษา ฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย/พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจประเมินต่อสาธารณะ
 • ภาคเอกชน พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมปรับปรุงแนวทางดำเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประโยชน์ คุ้มค่า และวัดผลได้จริง
 • ภาคสังคม เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ดำเนินงานทางสังคม/องค์กรต่อสาธารณะ เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ทุนและความร่วมมือภาคีเครือข่าย
 • หน่วยงานกำกับหรือกองทุน เป็น Baseline ในการกำกับ บริหารเป้าหมาย และงบประมาณของหน่วยงานหรือโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานรับทุน
 • นักลงทุน ช่วยกำหนดและบริหารแผนกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อทำการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการนั้น
Q : หากดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Impact Creator / Impact Assessor) เรียบร้อยแล้ว จะต้องรออนุมัติภายในกี่วัน และระหว่างรออนุมัติสามารถแก้ไขหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้หรือไม่
A : เมื่อท่านดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอการอนุมัติจากระบบภายใน 5 วันทำการ โดยจะมี E-mail ส่งยืนยันการสมัครเข้าไปทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ และระหว่างรออนุมัติท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้
Q : หากดำเนินการสร้างรายงาน (Impact Report) จะต้องรออนุมัติภายในกี่วัน และระหว่างรออนุมัติสามารถแก้ไขหรือยกเลิกรายงานได้หรือไม่
A : เมื่อท่านดำเนินการสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอการอนุมัติจากระบบภายใน 10 วันทำการ โดยจะมี E-mail ส่งยืนยันการสมัครเข้าไปทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ และระหว่างรออนุมัติท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูล แต่ท่านสามารถกดยกเลิกรายงานได้ โดยท่านเข้าไปที่รายงานฉบับที่ต้องการยกเลิก และเข้าขั้นตอนการคำนวณจนถึงหน้ารายงาน ท่านจะพบปุ่มคำว่า “ยกเลิกการขออนุมัติ” ให้ท่านทำการคลิกไปที่ปุ่มนั้น และรายงานฉบับนั้นจะถูกยกเลิก
Q : จะทราบได้อย่างไรว่าการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Impact Creator / Impact Assessor) หรือการสร้างรายงาน (Impact Report) ได้รับการอนุมัติแล้ว
A : ท่านสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้าหลัก เเละดูที่ช่องสถานะหลังรายงานฉบับที่ท่านส่งขออนุมัติ
Q : หากบัญชีผู้ใช้งาน (Impact Creator / Impact Assessor) หรือรายงาน (Impact Report) ได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่
A : ท่านไม่สามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน/รายงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้ในระบบ แต่สามารถติดต่อได้ที่โทร. 089-680–1233, 090-669-3961 โดยเมื่อท่านยืนยันการยกเลิกแล้ว บัญชีผู้ใช้งาน/รายงานของท่านจะถูกลบออกทันที และข้อมูลของท่านจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไป ซึ่ง Open Impact Data จะเก็บข้อมูลของท่านคุณไว้ 30 วัน ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจและต้องการจะกลับมาใช้บัญชี/รายงานเดิม และหลังจาก 30 วันผ่านไป ข้อมูลของคุณจะถูกลบอย่างถาวร
Q : หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร
A : ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
 • ท่านเข้าไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) และกดปุ่มคำว่า “Forget Password” หลังจากนั้นให้ท่านกรอก Email เพื่อทำการรีเซ็ทรหัสผ่าน
 • ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรหัสผ่านได้จาก E-mail ยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้งานในครั้งแรก
Q : หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร
A : ท่านสามารถสอบถามทางแชท หรือโทร 090-669-3961, 089-680-1233