Impact Assessor Profile

ให้คะแนน Impact Assessor นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อ-นามสกุล: ทินกฤต นุตวงษ์
ประเภทผู้ประเมิน: ผู้ประเมินที่มีสังกัดองค์กร
ประเภทองค์กร: ภาคการศึกษา
สถานะวิชาชีพ: ผู้ประเมิน (Assessor)
ประสบการณ์: น้อยกว่า 1 ปี

ประสบการณ์โดยย่อ :

ผู้ประเมินรุ่นใหม่จากวงการมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร
SDG IMPACT
กลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม
  • สถาบันการศึกษา/นักวิจัย/นักวิชาการ
พื้นที่เป้าหมาย 1
  • เชียงใหม่
Contact:
Email: thinnakrit.n@cmu.ac.th
รายงานที่เกี่ยวข้อง (IMPACT REPORT)
ปี ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ รูปแบบการประเมิน มูลค่าโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จังหวัด สถานะ
{{ impReport.year }} {{ impReport.title }} {{ impReport.type_lb }} {{ impReport.assessby_lb }} {{ impReport.value_change }}
  • {{ repStake.title }}
  • {{ impReport.province }} {{ impReport.status }}