Impact Analyst Profile

ให้คะแนน Impact Assessor นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อ-นามสกุล: นิชมลกานต์ ขุนเพชร
ประเภทผู้ประเมิน: ผู้ประเมินที่มีสังกัดองค์กร
ประเภทองค์กร: ภาคการศึกษา
สถานะวิชาชีพ: ผู้ประเมิน (Assessor)
ประสบการณ์: น้อยกว่า 1 ปี

ประสบการณ์โดยย่อ :

SDG IMPACT
กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม
  • หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/นโยบาย
  • ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ
  • ผู้นำชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการทางสังคม
  • สถาบันการศึกษา/นักวิจัย/นักวิชาการ
  • อื่นๆ
พื้นที่เป้าหมาย 0
Contact:
Email: canusorn@tsu.ac.th
รายงานที่เกี่ยวข้อง (IMPACT REPORT)
ปี ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ รูปแบบการประเมิน มูลค่าโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จังหวัด สถานะ
{{ impReport.year }} {{ impReport.title }} {{ impReport.type_lb }} {{ impReport.assessby_lb }} {{ impReport.value_change }}
  • {{ repStake.title }}
  • {{ impReport.province }} {{ impReport.status }}