Impact Analyst Profile

ให้คะแนน Impact Assessor นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อ-นามสกุล: ณรงค์ธร เนื้อจันทา
ประเภทผู้ประเมิน: ผู้ประเมินอิสระ
ประเภทองค์กร: -
สถานะวิชาชีพ: ผู้ประเมิน (Assessor)
ประสบการณ์: น้อยกว่า 1 ปี

ประสบการณ์โดยย่อ :

ผู้ประเมินรุ่นใหม่จากกิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างผลตอบรับทางสังคม
SDG IMPACT
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม
  • ผู้นำชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการทางสังคม
  • ผู้สูงอายุ
  • องค์กรสาธารณะประโยชน์/นักพัฒนาสังคม
พื้นที่เป้าหมาย 1
  • บุรีรัมย์
Contact:
Email: narongthon.n135@gmail.com
รายงานที่เกี่ยวข้อง (IMPACT REPORT)
ปี ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ รูปแบบการประเมิน มูลค่าโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จังหวัด สถานะ
{{ impReport.year }} {{ impReport.title }} {{ impReport.type_lb }} {{ impReport.assessby_lb }} {{ impReport.value_change }}
  • {{ repStake.title }}
  • {{ impReport.province }} {{ impReport.status }}