Impact Creator Profile

ให้คะแนน Impact Creator นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
องค์กร: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประเภทองค์กร: รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน - สาขาสังคมและเทคโนโลยี
ปีที่เริ่มดำเนินกิจการ: 2546
ภูมิภาค: ภาคกลาง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลโดยย่อ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ

Contact:
Email: IC.NIA2022@gmail.com
SDG IMPACT
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม
  • หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/นโยบาย
  • ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ
  • สถาบันการศึกษา/นักวิจัย/นักวิชาการ
  • ผู้นำชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการทางสังคม
รายงานที่เกี่ยวข้อง (IMPACT REPORT)
ปี ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ รูปแบบการประเมิน มูลค่าโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จังหวัด สถานะ
{{ impReport.year }} {{ impReport.title }} {{ impReport.type_lb }} {{ impReport.assessby_lb }} {{ impReport.value_change }}
  • {{ repStake.title }}
  • {{ impReport.province }} {{ impReport.status }}