Impact Creator Profile

ให้คะแนน Impact Creator นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
องค์กร: ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประเภทองค์กร: ภาคการศึกษา - อุดมศึกษา
ปีที่เริ่มดำเนินกิจการ: 2566
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด: นครราชสีมา
ข้อมูลโดยย่อ

มหาวิทยาลัย วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของเมือง

Contact:
Email: sarittiya@gmail.com
SDG IMPACT
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม
  • สถาบันการศึกษา/นักวิจัย/นักวิชาการ
  • หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/นโยบาย
  • ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ
รายงานที่เกี่ยวข้อง (IMPACT REPORT)
ปี ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ รูปแบบการประเมิน มูลค่าโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จังหวัด สถานะ
{{ impReport.year }} {{ impReport.title }} {{ impReport.type_lb }} {{ impReport.assessby_lb }} {{ impReport.value_change }}
  • {{ repStake.title }}
  • {{ impReport.province }} {{ impReport.status }}