IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2019
ภูมิภาค
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดโครงการโดยย่อ แม้ว่าสินค้าที่ทางกลุ่มผลิตออกมาจะเคยได้รับรางวัลในการประกวดผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกมาถึง 2 รางวัล แต่ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเป็นการวางจำหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์ การออกจำหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ต่างๆ หรือการจำหน่ายที่กลุ่มระหว่างที่มีผู้มาเยี่ยมชมโครงการของกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้ ทางประธานกลุ่มได้แจ้งว่า ชาวบ้านยังขาดความรู้ด้านการออกแบบสินค้า เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านทำได้เพียงลายพื้นฐานที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งเป็นสีธรรมชาติของหญ้าแฝกเท่านั้น อีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังขาดความหลากหลาย ผลิตตามความถนัดของชาวบ้าน ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสร้างนวัตกรรมความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนแบ่งตลาดที่สามารถขยายตลาดได้อย่างมั่นคงในอนาคต โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โดยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ณ กลุ่มหัตถกรรมดงรัก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์เป็นประเภทสินค้าที่หลากหลาย เช่น เครื่องประดับ ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ตลอดจนการทดลองการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • ชุมชน
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 25/04/2022 - 25/04/2022
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 561,173.00 บาท
  SROI RATIO 0.71 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 39,809 บาท
  • รวม 24,205 บาท
  • รวม 31,319 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 49,046 บาท
  • รวม 169,877 บาท
  • รวม 108,992 บาท
  • รวม 108,992 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)