IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมี ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2018
ภูมิภาค ภาคกลาง
จังหวัด เพชรบูรณ์
รายละเอียดโครงการโดยย่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยประเมินในด้านผลกระเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ต่อชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • วิสาหกิจชุมชน
 • สมาชิกวิสาหกิจ
 • ชุมชนคนเอาถ่าน
 • ชุมชน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ชุมชน ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2018 - 30/09/2019
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยตนเอง
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 894,135.00 บาท
  SROI RATIO 1.50 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 68,109 บาท
  • รวม 69,183 บาท
  • รวม 45,406 บาท
  • รวม 182,045 บาท
  • รวม 66,198 บาท
  • รวม 11,121 บาท
  • รวม 5,593 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 39,642 บาท
  • รวม 77,248 บาท
  • รวม 6,342 บาท
  • รวม -13,297 บาท
  • รวม 203,416 บาท
  • รวม 122,615 บาท
  • รวม 10,514 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)