IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดมร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิกสำหรับผลิตเครื่องดนตรีอีสาน
ประเภทโครงการ การลดปล่อยคาร์บอน/พลังงานสะอาด (Decarbonisation and Energy)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค
จังหวัด นครพนม
รายละเอียดโครงการโดยย่อ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าเรือ พัฒนา “เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดมร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิกเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีอีสาน” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง ลดระยะเวลาในการอบแห้ง สามารถอบแห้งได้ในช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอและเวลากลางคืนได้ สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งได้ทำให้คุณภาพของไม่ไผ่ที่อบแห้งมีคุณภาพ และยังสามารถนำวัตถุดิบอื่นๆ มาแปรรูปได้อีกด้วย
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 • Goal 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • นักวิจัย วิทยาลัยนาหว้า
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าเรือ
 • คณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าเรือ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประมาณการณ์
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/01/2021 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน feasibility
  มูลค่าโครงการ 1,442,407.00 บาท
  SROI RATIO 2.39 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 98,812 บาท
  • รวม 0 บาท
  • รวม 38,926 บาท
  • รวม 80,846 บาท
  • รวม 56,464 บาท
  • รวม 28,232 บาท
  • รวม 16,385 บาท
  • รวม 13,763 บาท
  • รวม 11,797 บาท
  • รวม 0 บาท
  • รวม 234,069 บาท
  • รวม 168,530 บาท
  • รวม 196,618 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 59,886 บาท
  • รวม 20,960 บาท
  • รวม 42,348 บาท
  • รวม 14,116 บาท
  • รวม 9,176 บาท
  • รวม 7,209 บาท
  • รวม 4,588 บาท
  • รวม 2,622 บาท
  • รวม 131,079 บาท
  • รวม 102,991 บาท
  • รวม 65,539 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 37,451 บาท