IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ “ไผ่ท่าเรือ” ระบบไฮโดกริดสำหรับฟื้นฟูนิเวศป่าชุมชนเพื่อการปลูกไผ่แคน
ประเภทโครงการ การลดปล่อยคาร์บอน/พลังงานสะอาด (Decarbonisation and Energy)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด นครพนม
รายละเอียดโครงการโดยย่อ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าเรือ จึงมีความต้องการพัฒนาโครงการ “ระบบไฮโดรกริดสำหรับฟื้นฟูนิเวศป่าชุมชนเพื่อการปลูกไผ่แคน” เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าไผ่ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ลดระยะเวลาในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ และสามารถบริหารจัดการตนเองได้แบบพึ่งตนเอง โดยการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน และการใช้อินเทอร์เนตเพื่อทุกสรรพสิ่งมาดำเนินการในโครงการ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • นักวิจัย วิทยาลัยนาหว้า
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าเรือ
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าเรือ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประมาณการณ์
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/01/2021 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน feasibility
  มูลค่าโครงการ 1,281,985.00 บาท
  SROI RATIO 2.39 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 152,754 บาท
  • รวม 0 บาท
  • รวม 92,578 บาท
  • รวม 124,980 บาท
  • รวม 57,781 บาท
  • รวม 37,856 บาท
  • รวม 32,770 บาท
  • รวม 27,527 บาท
  • รวม 23,594 บาท
  • รวม 90,117 บาท
  • รวม 73,732 บาท
  • รวม 98,309 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 60,176 บาท
  • รวม 32,402 บาท
  • รวม 45,826 บาท
  • รวม 9,962 บาท
  • รวม 19,924 บาท
  • รวม 18,351 บาท
  • รวม 14,419 บาท
  • รวม 9,176 บาท
  • รวม 5,243 บาท
  • รวม 57,347 บาท
  • รวม 45,058 บาท
  • รวม 28,674 บาท
  • รวม 23,745 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 27,894 บาท
  • รวม 16,385 บาท
  • รวม 55,405 บาท