IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการโมเดลการจัดการเรียนรู้ "พิซซ่าเตาอบดิน" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนที่มีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ (ในสวนศรี)
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ (ในสวนศรี)
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 12,002,858.00 บาท
  SROI RATIO 6.00 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 2,439,235 บาท
  • รวม 406,539 บาท
  • รวม 96,795 บาท
  • รวม 117,971 บาท
  • รวม 138,894 บาท
  • รวม 84,939 บาท
  • รวม 92,526 บาท
  • รวม 1,655,195 บาท
  • รวม 348,462 บาท
  • รวม 99,096 บาท
  • รวม 1,219,617 บาท
  • รวม 78,647 บาท
  • รวม 871,155 บาท
  • รวม 2,090,773 บาท
  • รวม 251,667 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 33,032 บาท
  • รวม 32,384 บาท
  • รวม 154,872 บาท
  • รวม 106,405 บาท
  • รวม 60,142 บาท
  • รวม 290,385 บาท
  • รวม 193,590 บาท
  • รวม 66,064 บาท
  • รวม 46,263 บาท
  • รวม 71,551 บาท
  • รวม 435,578 บาท
  • รวม 51,907 บาท
  • รวม 46,263 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 193,590 บาท
  • รวม 105,223 บาท
  • รวม 18,875 บาท
  • รวม 105,223 บาท