IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาชารวงข้าวเล็บนกดําอินทรีย์, ชาใบข้าวเล็บนกดําอินทรีย์
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ กลุ่มโรงนาหลานย่าแดง, กลุ่มนาอินทรีย์แหลมทอง-ปันแต และกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอนนูด ออกแบบผลิตภัณฑ์ชารวง ข้าวเล็บนกดําอินทรีย์ และชาใบข้าวเล็บนกดําอินทรีย์ ซึ่ง สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้น ช่วยลดปัญหาศัตรูของข้าวทํา ให้ไม่เกิดความเสียหาย และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 3: มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มโรงนาหลานย่าแดง กลุ่มนาอินทรีย์แหลมทอง-ปันแต และกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอนนูด
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มผู้ ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มโรงนาหลานย่า แดง กลุ่มนาอินทรีย์แหลมทอง- ปันแต และกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้าน ดอนนูด
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน (ชุมชนปันแต และชุมชน แหลมโตนด)
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 3,176,123.00 บาท
  SROI RATIO 4.57 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 343,780 บาท
  • รวม 146,841 บาท
  • รวม 62,191 บาท
  • รวม 167,818 บาท
  • รวม 44,422 บาท
  • รวม 144,808 บาท
  • รวม 151,263 บาท
  • รวม 61,698 บาท
  • รวม 247,521 บาท
  • รวม 51,826 บาท
  • รวม 129,565 บาท
  • รวม 288,775 บาท
  • รวม 192,517 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 48,947 บาท
  • รวม 45,729 บาท
  • รวม 9,872 บาท
  • รวม 55,005 บาท
  • รวม 48,947 บาท
  • รวม 27,147 บาท
  • รวม 83,836 บาท
  • รวม 106,701 บาท
  • รวม 167,673 บาท
  • รวม 118,871 บาท
  • รวม 34,551 บาท
  • รวม 30,632 บาท
  • รวม 96,258 บาท
  • รวม 17,275 บาท
  • รวม 60,972 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 22,864 บาท
  • รวม 97,894 บาท
  • รวม 69,924 บาท