IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ชุมชนบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2019
ภูมิภาค
จังหวัด น่าน
รายละเอียดโครงการโดยย่อ เพื่อลดต้นทุนทางเกษตรกรรมใน ด้านพลังงาน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่ราบเชิงเขาในชุมชน โดยนำนวัตกรรม/ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับระบบสูบน้ำ และออกแบบระบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ต่ำกว่าพื้นที่ตั้งของชุมชนและอยู่ห่างไกลออกไปในลักษณะขั้นบันได เพื่อทดแทนระบบสูบน้ำเดิมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 • Goal 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • Goal 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
 • กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 • กลุ่มแรงงานก่อสร้าง
 • ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ 4
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • องค์การบริหารตำบลเมืองจัง
 • สำนักงานป่าไม้
 • เกษตรอำเภอ
 • หน่วยงาน/ชุมชนอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/03/2020 - 28/02/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 15,697,199.35 บาท
  SROI RATIO 2.05 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 204,613 บาท
  • รวม 110,719 บาท
  • รวม 4,613,272 บาท
  • รวม 167,011 บาท
  • รวม 1,479,845 บาท
  • รวม 5,041 บาท
  • รวม 8,832 บาท
  • รวม 4,933 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 137,329 บาท
  • รวม 137,329 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 45,309 บาท
  • รวม 525,665 บาท
  • รวม 137,329 บาท
  • รวม 2,363,272 บาท
  • รวม 277,305 บาท
  • รวม 2,005,949 บาท
  • รวม 30,681 บาท
  • รวม 137,329 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 1,018,765 บาท
  • รวม -18,792 บาท
  • รวม 825,985 บาท
  • รวม 1,014,579 บาท