IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ organic circle : นวัตกรรมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ครบวงจร ณ ชุมชน เมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2019
ภูมิภาค
จังหวัด น่าน
รายละเอียดโครงการโดยย่อ เพื่อ นำนวัตกรรม/ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์มาปรับปรุงดิน ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช และลดการใช้สารเคมี การนำเทคโนโลยีเซนเซอร์พร้อมการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมาใช้ในระบบจัดการน้ำ และการบูรณาการระบบเกษตรอินทรียามาใช้ในการเลี้ยงแกะแบบอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรและบูรณาการระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเกษตรกร และเป็นต้นแบบ/ แหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจ
 • เกษตรกรในชุมชน
 • ชุมชนโดยรวม
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • องค์การบริหารตำบลเมืองจัง
 • เกษตรอำเภอ
 • หน่วยงาน/ชุมชนอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/06/2020 - 31/05/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 15,399,769.00 บาท
  SROI RATIO 4.15 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 4,832 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 695,042 บาท
  • รวม 3,055,307 บาท
  • รวม 64,429 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 621,239 บาท
  • รวม 4,832 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 1,002,332 บาท
  • รวม 35,384 บาท
  • รวม 122,071 บาท
  • รวม 117,503 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  • รวม 8,602,088 บาท
  • รวม 236,453 บาท
  • รวม 36,796 บาท
  • รวม 12,617 บาท
  • รวม 7,568 บาท
  • รวม 120,192 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  • รวม 196,185 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)