IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดมร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิก ณ ชุมชน เมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ประเภทโครงการ การลดปล่อยคาร์บอน/พลังงานสะอาด (Decarbonisation and Energy)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2019
ภูมิภาค ภาคเหนือ
จังหวัด น่าน
รายละเอียดโครงการโดยย่อ เพื่อผู้ผลิตหรือเกษตรกรของไทยได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดปัญหาผลผลิตเน่าเสีย และขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการนำนวัตกรรม/ เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งฯ มาใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตมีการยืดอายุการจัดเก็บให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้น และเพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง การพัฒนาระบบอบแห้งให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ลงทุนน้อย สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ทำให้สมาชิกในกลุ่มและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจแม่ญิงเมืองจัง
 • สมาชิกวิสาหกิจ
 • ชุมชนโดยรวม
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • องค์การบริหารตำบลเมืองจัง
 • เกษตรอำเภอ
 • หน่วยงาน/ชุมชนอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/03/2020 - 28/02/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 3,203,065.10 บาท
  SROI RATIO 3.20 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 756,042 บาท
  • รวม 216,959 บาท
  • รวม 12,282 บาท
  • รวม 24,565 บาท
  • รวม 25,623 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 9,292 บาท
  • รวม 838,371 บาท
  • รวม 579,013 บาท
  • รวม 31,194 บาท
  • รวม 13,283 บาท
  • รวม 87,336 บาท
  • รวม 2,629 บาท
  • รวม 2,155 บาท
  • รวม 81,744 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 57,678 บาท