IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของปลาดุกร้า
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ พัฒนาระบบโรงอบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปปลาดุกร้าน้ำตาล โดยได้ปรับปรุงในส่วนของโรงอบแห้ง เปลี่ยนแผ่นรับความร้อน เปลี่ยนวัสดุโครงสร้างของโรงอบแห้งจากเดิมที่ทำจากไม้เป็นเหล็กเคลือบกัลวาไนส์ เพิ่มเติมพัดลมระบายความชื้น และปรับปรุงแผงวางปลาดุกร้า และออกแบบลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ โรงอบแห้งสามารถขจัดความชื้นได้ดีเวลาในการตากจะน้อยลง
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • Goal 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
 • Goal 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • ม.ทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 3,655,573.00 บาท
  SROI RATIO 4.96 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 349,826 บาท
  • รวม 121,273 บาท
  • รวม 424,696 บาท
  • รวม 101,869 บาท
  • รวม 36,047 บาท
  • รวม 153,825 บาท
  • รวม 293,854 บาท
  • รวม 251,875 บาท
  • รวม 195,903 บาท
  • รวม 22,939 บาท
  • รวม 137,633 บาท
  • รวม 153,923 บาท
  • รวม 13,108 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 209,178 บาท
  • รวม 38,807 บาท
  • รวม 63,062 บาท
  • รวม 68,816 บาท
  • รวม 186,209 บาท
  • รวม 48,576 บาท
  • รวม 97,153 บาท
  • รวม 82,466 บาท
  • รวม 77,615 บาท
  • รวม 45,878 บาท
  • รวม 105,249 บาท
  • รวม 97,951 บาท
  • รวม 58,986 บาท
  • รวม 80,960 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 81,924 บาท
  • รวม 55,972 บาท