Social Value Accelerator

Social Value Thailand ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่องชั้นนำของประเทศในการก่อตั้ง “Social Value Accelerator” ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการบริหารจัดการสู่การส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรหรือหน่วยงานที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถ บริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ สร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล เพื่อเตรียมการขยายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับประเทศ

ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ : +66 (0) 89-680–1233, +66 (0) 90-669-3961
อีเมล : socialvaluethailand@nisecorporation.com
เว็บไซต์ : https://socialvaluethailand.org/social-value-accelerator