REGISTER IMPACT ASSESSOR

1. ตั้งค่าบัญชี
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3. ยืนยันข้อมูล
LET'S GET START THE IMPACT

การสร้างบัญชีมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนเพื่อใช้งาน Open Impact Data คุณจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีในการกรอกบัญชีผู้ใช้ของคุณ