OPEN
IMPACT
DATA

OPEN IMPACT DATA คือ PLATFORM ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้นจาก
ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี
แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

OPEN IMPACT DATA

OPEN IMPACT DATA คือ PLATFORM ในการเปิดเผยข้อมูล IMPACT DATA ที่เกิดขึ้นจาก ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและชุมชน มุ่งให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จัดสรรทรัพยากรตลอดจนวางนโยบายเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนTHAILAND IMPACT DATA


northen northeast central eastern western southen

 

จำนวนรายงาน

 

หน่วยงานที่ดำเนินงาน

 

จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์

 

งบประมาณที่ดำเนินการ

 

ค่าเฉลี่ยตอบแทนทางสังคมIMPACT FUNCTION

แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณ เข้าถึง เข้าใจ และการเรียนรู้การขยายผลลัพธ์ทางสังคมได้เพียงแค่ คลิ้ก

CREATE IMPACT
ช่องทางที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับเหล่า IMPACT CREATOR
เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองและการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็น
ช่องทางที่จะทำให้ตัวคุณเองเป็น IMPACT CREATOR ได้


IMPACT PORTAL
แหล่งรวบรวมข้อมูล Impact Creator (ผู้ขับเคลื่อนโครงการทางสังคม),
Impact Assessor ( ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม) และโครงการ
กิจกรรม ตลอดจนตัวชี้วัด Impact Data ในประเทศไทย


IMPACT ANALYST
โปรแกรมการคำนวณ มิติผลลัพธ์ทางสังคมด้วยการวิเคราะห์
Benchmark รายภาคส่วนและ Impact Performance ของหน่วยงาน
ตลอดจนเชื่อมโยงการเข้าถึงจากแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุนเชิง
นโยบาย และการลงทุนทางสังคม (Impact Investment)

OUR IMPACT PARTNERSHIPOPEN
IMPACT
DATA

OUR IMPACT SERVICE
CREATE IMPACT
IMPACT PROTAL
IMPACT ANALYST

CONTACT
Find us
FAQ
Help

FOLLOW US