Impact Creator Profile

ให้คะแนน Impact Creator นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
องค์กร: เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทองค์กร: ภาคการศึกษา - อุดมศึกษา
ปีที่เริ่มดำเนินกิจการ: 2538
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด: นครราชสีมา
ข้อมูลโดยย่อ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่นำนโยบายและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าว ภายในการดำเนินงานของ เทคโนธานี สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่ส่งผลในการยกระดับเศรษฐกิจ แต่ยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

Contact:
Email: IC.SUT2022@gmail.com
SDG IMPACT
กลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม
  • ผู้นำชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการทางสังคม
รายงานที่เกี่ยวข้อง (IMPACT REPORT)
ปี ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ รูปแบบการประเมิน มูลค่าโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จังหวัด สถานะ
{{ impReport.year }} {{ impReport.title }} {{ impReport.type_lb }} {{ impReport.assessby_lb }} {{ impReport.value_change }}
  • {{ repStake.title }}
  • {{ impReport.province }} {{ impReport.status }}