IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ STI Business Incubation
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2022
ภูมิภาค ภาคตะวันตก
จังหวัด ตาก
รายละเอียดโครงการโดยย่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
 • Goal 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 • Goal 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์ บ่มเพาะธุรกิจฯ)
 • นักวิจัย
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฯ
 • คู่ค้า (ผู้จัดส่งวัตถุดิบ)
 • ชุมชน (ผู้แทนชุมชน)
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
 • หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
 • วิธีการประเมิน -- ไม่ระบุ --
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน อื่น
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน
  มูลค่าโครงการ 32,193,552.00 บาท
  SROI RATIO 2.63 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 694,082 บาท
  • รวม 350,000 บาท
  • รวม 1,497,391 บาท
  • รวม 8,238,400 บาท
  • รวม 1,295,620 บาท
  • รวม 55,729 บาท
  • รวม 1,322,061 บาท
  • รวม 321,470 บาท
  • รวม 1,247,826 บาท
  • รวม 1,247,826 บาท
  • รวม 485,266 บาท
  • รวม 44,367 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 0 บาท
  • รวม 13,221 บาท
  • รวม 264,412 บาท
  • รวม 79,324 บาท
  • รวม 251,530 บาท
  • รวม 204,572 บาท
  • รวม 111,203 บาท
  • รวม 264,412 บาท
  • รวม 7,956,971 บาท
  • รวม 1,983,092 บาท
  • รวม 138,647 บาท
  • รวม 464,412 บาท
  • รวม 2,942,790 บาท
  • รวม 269,428 บาท
  • รวม 396,618 บาท
  • รวม 52,882 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)