IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล (Recycling Education)
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2019
ภูมิภาค ภาคกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล PET เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา บุคคลทั่วไป ปลูกฝังแนวคิดในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกและรีไซเคิล PET ซึ่งการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นเป็นการช่วยลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศจากความสำเร็จของโครงการทำให้เราขยายโครงการไปยังต่างประเทศได้แก่ประเทศ สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก้ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมในครั้งนี้เป็นรูปแบบการประเมินผลย้อนหลัง (Evaluation) ครอบคลุมขอบเขตการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน 5 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ลพบุรี, ระยอง และบุรีรัมย์)
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 3: มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
 • พนักงานจิตอาสา/อาสาสมัคร
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • โรงเรียน
 • คุณครู
 • นักเรียน
 • ผู้ปกครอง
 • ชุมชน
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
  ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/11/2020 - 31/01/2022
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 25,627,933.00 บาท
  SROI RATIO 11.55 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 197,713 บาท
  • รวม 148,952 บาท
  • รวม 73,542 บาท
  • รวม 4,879,324 บาท
  • รวม 47,250 บาท
  • รวม 1,074 บาท
  • รวม 574,640 บาท
  • รวม 1,829 บาท
  • รวม 8,153 บาท
  • รวม 224,806 บาท
  • รวม 14,878 บาท
  • รวม 30,204 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 73,513 บาท
  • รวม 78,868 บาท
  • รวม 315,656 บาท
  • รวม 1,523,076 บาท
  • รวม 19,741 บาท
  • รวม 6,442,969 บาท
  • รวม 7,888,673 บาท
  • รวม 27,808 บาท
  • รวม 541,922 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 17,100 บาท
  • รวม 2,466,666 บาท
  • รวม 29,576 บาท