IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP เสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทโครงการ ระบบดิจิทัล (Digital)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2017
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด มหาสารคาม
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP เสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม โดยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคอีสานตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ณ สมาคมไทบ้าน ชุมชนบ้านปลาบู่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือเสื่อกกผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ในการแปรรูปเสื่อกกให้เป็นแผ่นแข็งสู่ชุมชน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์สินค้าต้นแบบให้ขึ้นสู่ระดับ Premium OTOP ตลอดจนการพัฒนาด้านการตลาดหรือการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบ e-commerce
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • สมาคมไทบ้านในชุมชน
 • นายช่างในชุมชน
 • ชุมชนบ้านปลาบู่
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/07/2018 - 30/06/2019
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 842,700.00 บาท
  SROI RATIO 0.78 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 147,436 บาท
  • รวม 61,340 บาท
  • รวม 2,517 บาท
  • รวม 15,100 บาท
  • รวม 10,067 บาท
  • รวม 64,614 บาท
  • รวม 277,408 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 29,526 บาท
  • รวม 45,776 บาท
  • รวม 81,744 บาท
  • รวม 81,744 บาท
  • รวม 10,514 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)