IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์ลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ้อม ผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2017
ภูมิภาค
จังหวัด แพร่
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อม ผสมเทคโนโลยีการปักผ้าสู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย โดยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ) ณ ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาผ้าม่อฮ่อม ผ่านการใช้เทคโนโลยีการออกแบบเทคนิคการพิมพ์กัดลวดลายลงบนผ้าม่อฮ่อม โดยมีเทคนิคร่วมสมัยของลวดลายปักเครื่องและปักมือให้เข้าสู่ความเป็นสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความสร้างสรรค์ให้สินค้า ตลอดจนเพื่อสร้างงาน สร้างโอกาส เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านการเดินแฟชั่นโชว์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • ผู้ประกอบการ แบรนด์ขวัญโย
 • กลุ่มผ้าม่อฮ่อม
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/07/2018 - 30/06/2019
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 1,452,234.00 บาท
  SROI RATIO 0.93 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 10,440 บาท
  • รวม 283,748 บาท
  • รวม 130,498 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 324,441 บาท
  • รวม 347,200 บาท
  • รวม 163,487 บาท
  • รวม 163,487 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)