IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2018
ภูมิภาค ภาคใต้
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ณ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะนำเสนอการพัฒนาโครงการฯ อย่างยั่งยืน ซี่งโครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (Creative Market) สวนสร้างบุญลานสกา กิจกรรม Creative Market (งาน Creative Economy Tourism: Southern Chic เที่ยวใต้ สไตล์ เก๋ไก๋) กิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวยุค 4.0” กิจกรรมเสวนา“ท่องเที่ยวชุมชนยุค 4.0” กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคุณกิก ดนัย จารุจินดา นักแสดงช่อง 3 กิจกรรมแฟชั่นโชว์ การสร้างสรรค์คอลเลคชั่นผ้าบาติกภายใต้ธีม “Southern Chic” กิจกรรมเสวนาระบบสารสนเทศ โครงการได้มีการพัฒนานำแอพลิเคชั่นมาพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ ผ่านระบบนำทาง ข้อมูลอัจฉริยะ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) การต่อยอดสินค้าภายในงาน ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์กระจูดได้รับการต่อยอดให้จำหน่ายต่อภายในศูนย์การค้าฯ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Start Up/Incubation) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอลานสกา
 • กลุ่มเยาวชนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ชุมชนโดยรวม
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) หรือ สกอ.
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • อบต.
 • ททท.
 • สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
 • ชุมชนอื่นที่ข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 26/04/2022 - 26/04/2022
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 55,564,320.00 บาท
  SROI RATIO 8.08 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 1,250,899 บาท
  • รวม 48,098,922 บาท
  • รวม 31,579 บาท
  • รวม 151,814 บาท
  • รวม 388,546 บาท
  • รวม 12,371 บาท
  • รวม 9,023 บาท
  • รวม 9,023 บาท
  • รวม 9,023 บาท
  • รวม 34,750 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 7,577 บาท
  • รวม 438,006 บาท
  • รวม 295,071 บาท
  • รวม 67,591 บาท
  • รวม 53,726 บาท
  • รวม 5,890 บาท
  • รวม 310,844 บาท
  • รวม 599,387 บาท
  • รวม 698,367 บาท
  • รวม 723,259 บาท
  • รวม 637,070 บาท
  • รวม 637,070 บาท
  • รวม 637,070 บาท
  • รวม 435,966 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)