IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค ภาคใต้
จังหวัด สงขลา
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการพัฒนาผ้าทอเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยโครงการนี้มีแนวคิดที่ในการนำเส้นใยสับปะรด ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่ทิ้งเปล่ามาเป็นวัตถุดิบในการทำเส้นใยและผ่านกระบวนการทอเป็นผ้าเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทต่างๆ โดยมีแนวคิดมุ่งเน้นเรื่อง การใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยสับปะรดล้วนหรือเส้นใยผสมฝ้าย โดยการย้อมสีธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ผู้ประกอบการ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • หจก. รักษ์บ้านเรา สงขลา
 • ชาวไร่สับปะรด/โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง
 • เรือนจำกลางสงขลา
 • ชุมชนกลุ่มย้อมสี ทอผ้า
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ชุมชนอื่นที่ข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/03/2019 - 29/02/2020
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 4,102,022.00 บาท
  SROI RATIO 2.07 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 22,560 บาท
  • รวม 235,919 บาท
  • รวม 24,714 บาท
  • รวม 108,008 บาท
  • รวม 22,414 บาท
  • รวม 105,514 บาท
  • รวม 4,783 บาท
  • รวม 27,868 บาท
  • รวม 103,314 บาท
  • รวม 3,132 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 9,904 บาท
  • รวม 1,148,267 บาท
  • รวม 38,088 บาท
  • รวม 20,204 บาท
  • รวม 109,444 บาท
  • รวม 79,552 บาท
  • รวม 1,407,508 บาท
  • รวม 81,360 บาท
  • รวม 184,150 บาท
  • รวม 139,818 บาท
  • รวม 125,836 บาท
  • รวม 91,553 บาท
  • รวม 5,888 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 2,224 บาท