IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาการตลาดภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 สู่การเป็น Premium OTOP ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ชุมชนบ้านป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2017
ภูมิภาค
จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดโครงการโดยย่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • ชุมชนผู้นำกลุ่ม
 • สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
 • ชุมชนโดยรวม
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • หน่วยงาน/ชุมชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2017 - 30/09/2018
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 16,199,195.00 บาท
  SROI RATIO 2.93 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 175,520 บาท
  • รวม 4,461,548 บาท
  • รวม 67,689 บาท
  • รวม 3,729 บาท
  • รวม 217,794 บาท
  • รวม 3,729 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 22,580 บาท
  • รวม 44,595 บาท
  • รวม 3,643,242 บาท
  • รวม 7,423,042 บาท
  • รวม 19,725 บาท
  • รวม 54,496 บาท
  • รวม 54,496 บาท
  • รวม 7,010 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)