IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารโดยนวัตกรรม 4.0
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่ดำเนินโครงการ 2018
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด บุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการโดยย่อ กลุ่มอาชีพผลิตไข่เค็มภูอังคาร กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าภูอัคนี กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาอังคาร กลุ่มเจริญสุขโฮมสเตย์ บ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีภารกิจหลักในการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเขาอังคารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารนั้น ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำเอานวัตกรรม 4.0 เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติป่าเขาอังคาร ให้มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสูงสุดด้วยระบบเตือนภัย Security Alert ตามพิกัด GPS Google Map ซึ่งมีทั้งหมด 20 จุดฐาน การเรียนรู้ โดยมีป้ายแสดง QR Code แสดงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จากการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังศึกษาข้อมูลนอกเหนือจากนี้ ผ่านคู่มือศึกษาธรรมชาติ ป่าเขาอังคาร 2 ภาษาที่เสริม QR Code, E-Book และ Application โดยมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสารมวลชนหลายช่องทาง อาทิ ช่องข่าวไทยรัฐทีวี เฟสบุ๊ค ไลน์ YouTube และเว็บไซต์ที่จดโดเมน ในชื่อ www.khao-angkaan.com
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชายชุดดำ
 • วิสาหกิจชุมชน
 • กลุ่มมัคคุเทศก์ชุมชน
 • ชุมชนโดยรวม
 • คณะกรรมการกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • พัฒนาชุมชน
 • ทกจ.บุรีรัมย์
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/08/2018 - 31/07/2019
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง อื่น
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 5,149,190.00 บาท
  SROI RATIO 2.53 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 531,065 บาท
  • รวม 376,168 บาท
  • รวม 61,308 บาท
  • รวม 537,455 บาท
  • รวม 5,694 บาท
  • รวม 211,174 บาท
  • รวม 186,467 บาท
  • รวม 3,729 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 576,521 บาท
  • รวม 149,805 บาท
  • รวม 694,116 บาท
  • รวม 153,301 บาท
  • รวม 50,531 บาท
  • รวม 1,097,402 บาท
  • รวม 166,450 บาท
  • รวม 108,992 บาท
  • รวม 108,992 บาท
  • รวม 108,992 บาท
  • รวม 21,028 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)