IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาอาหารสัตว์น้ําสําเร็จรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ นวัตกรรมได้รับความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลา กลุ่มแปร รูปปลา และผู้ประกอบการผลิตอาหารปลา สําเร็จรูปจากเศษ เหลือทิ้งจากการแปรรูปปลา โดยกลุ่มแปรรูปปลา จะนําเศษ เหลือทิ้งจากการแปรรูป มาให้แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สัตว์น้ําสําเร็จรูป และจําหน่ายให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลา โดยกลุ่มผู้ เลี้ยงปลาต้องจําหน่ายผลผลิตให้แก่กลุ่มแปรรูป นอกจากนี้ เป็นการช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (UBI)
 • นักวิจัย
 • นักศึกษา
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • เกษตกรผู้เลี้ยงปลาดุก
 • กลุ่มแปรรูปปลาดุกร้า
 • ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ําสําเร็จรูป
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ประมงจังหวัด
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 3,155,377.00 บาท
  SROI RATIO 3.95 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 67,633 บาท
  • รวม 318,522 บาท
  • รวม 241,304 บาท
  • รวม 241,304 บาท
  • รวม 203,558 บาท
  • รวม 206,449 บาท
  • รวม 42,271 บาท
  • รวม 53,543 บาท
  • รวม 240,568 บาท
  • รวม 22,544 บาท
  • รวม 157,295 บาท
  • รวม 157,295 บาท
  • รวม 53,543 บาท
  • รวม 42,271 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 245,773 บาท
  • รวม 83,274 บาท
  • รวม 78,647 บาท
  • รวม 164,087 บาท
  • รวม 120,284 บาท
  • รวม 167,126 บาท
  • รวม 120,284 บาท
  • รวม 127,802 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 0 บาท