IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำประสิทธิภาพสูง สำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดระดับชุมชน กรณีศึกษากลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าเชิงอนุรักษ์ บ้านป่าพงศ์ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่อุณหภูมิ 90 - 100°C เพื่อฆ่าเชื้อรา และแบคทีเรียที่ปลอมปนอยู่ เป็นขั้นตอนสำคัญ ฟาร์มเห็ดของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าเชิงอนุรักษ์ บ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบว่า หม้อผลิตไอน้ำเพื่อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้มีลักษณะเป็นหม้อแนวตั้ง และไอน้ำที่ได้มีลักษณะเป็นไอเปียก ที่มีละอองหยดน้ำปนอยู่ในปริมาณมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนต่ำ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง และไม่มีระบบด้านความปลอดภัย จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหม้อผลิตไอน้ำประสิทธิภาพสูงสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าเชิงอนุรักษ์ บ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าเชิงอนุรักษ์ บ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 4,909,164.00 บาท
  SROI RATIO 5.52 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 906,957 บาท
  • รวม 175,540 บาท
  • รวม 72,864 บาท
  • รวม 149,016 บาท
  • รวม 453,478 บาท
  • รวม 83,274 บาท
  • รวม 117,971 บาท
  • รวม 615,435 บาท
  • รวม 217,670 บาท
  • รวม 58,986 บาท
  • รวม 777,391 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 91,281 บาท
  • รวม 84,259 บาท
  • รวม 34,697 บาท
  • รวม 55,881 บาท
  • รวม 133,410 บาท
  • รวม 86,926 บาท
  • รวม 180,061 บาท
  • รวม 323,913 บาท
  • รวม 48,576 บาท
  • รวม 31,045 บาท
  • รวม 24,288 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 161,957 บาท
  • รวม 24,288 บาท