IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการผักเหลียงใบใหญ่ครบวงจร
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค ภาคใต้
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ อต้าร์ฟาร์มเป็นกลุ่มที่บุกเบิกนําพันธุ์ผักเหลียงใบใหญ่มาปลูก ในพื้นที่ตําบลเขาย่า โดยคุณสมบัติเด่นของผักเหลียงใบใหญ่ที่มี ความแตกต่างจากผักเหลียงพันธุ์ปกติ คือ ใบมีเขียว มีขนาด ใหญ่และหนา ไม่กระด้าง ไม่เหนียว มีรสชาติมัน และความขม น้อยหรือเกือบไม่มีความขมเลย สามารถนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและประกอบอาหารได้หลากหลาย สามารถเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร ผักเหลียงหนึ่งต้นสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการ และสมาชิก กลุ่มฯ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 2,470,042.00 บาท
  SROI RATIO 3.96 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 232,051 บาท
  • รวม 90,696 บาท
  • รวม 34,983 บาท
  • รวม 117,371 บาท
  • รวม 53,434 บาท
  • รวม 122,039 บาท
  • รวม 194,923 บาท
  • รวม 129,949 บาท
  • รวม 63,149 บาท
  • รวม 167,077 บาท
  • รวม 41,290 บาท
  • รวม 196,618 บาท
  • รวม 102,103 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 16,005 บาท
  • รวม 8,746 บาท
  • รวม 142,379 บาท
  • รวม 74,579 บาท
  • รวม 37,128 บาท
  • รวม 32,010 บาท
  • รวม 21,859 บาท
  • รวม 101,366 บาท
  • รวม 74,691 บาท
  • รวม 31,575 บาท
  • รวม 94,919 บาท
  • รวม 64,974 บาท
  • รวม 31,575 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 42,680 บาท
  • รวม 17,491 บาท
  • รวม 58,685 บาท
  • รวม 47,460 บาท
  • รวม 26,237 บาท