IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรือนเพาะเลี้ยงหม่อนไหมชุมชนท่าเรือ
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค
จังหวัด นครพนม
รายละเอียดโครงการโดยย่อ ปัญหาสำคัญของการเลี้ยงไหมของชาวบ้านและเอกชนเป็นเรื่องการควบคุมลมฟ้าอากาศไม่ได้และกระทบต่อตัวไหมเองอ่อนแอกระทบต่อกำลังผลิตที่น้อยกระทบต่อต้นทุนการผลิต และนอกจากจะกระทบต่อชาวบ้านผู้เลี้ยงหม่อนไหมแล้วยังกระทบภาคเอกชนผู้เลี้ยงไหมเช่นฟาร์มหม่อนไหม ดังนั้นหากสามารถพัฒนาระบบควบคุมอากาศที่มีประสิทธภาพได้จะเป็นการแก้ปัญหาทั้งด้านการผลิตและคุณภาพการผลิตไหมและลดต้นทุนได้เกือบทั้งระบบ โดยใช้นวัตกรรมมาสร้างโรงเรือนแบบปิดที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นความเร็วลม พัฒนาประสิทธิภาพให้สามารถทำลมเย็นได้มากกว่าเดิมด้วยการประหยัดพลังงานที่ใกล้เคียงระบบเดิมด้วยการพัฒนาสร้างโรงเรือนและนำชุดระบบมาประกอบใช้กับโรงเรือนเพื่อเลี้ยงหม่อนไหมและติดตั้งระบบดูดอากาศถ่ายเทอากาศควบคุมการทำงานด้วยคอนโทรลเลอร์จอทัชสกรีน 4 นิ้ว ปรับตั้งค่าได้ เน้นใช้งานง่าย ปรับตั้งค่าได้ง่าย ซึ่งเป็นระบบโรงเรือนเลี้ยงไหมที่ควบคุมอุณหภูมิ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • นักวิจัย บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จำกัด
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าเรือ
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ -วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าเรือ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประมาณการณ์
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/01/2021 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน feasibility
  มูลค่าโครงการ 7,631,051.00 บาท
  SROI RATIO 4.68 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 1,833,043 บาท
  • รวม 0 บาท
  • รวม 1,110,935 บาท
  • รวม 1,499,763 บาท
  • รวม 181,939 บาท
  • รวม 150,570 บาท
  • รวม 122,161 บาท
  • รวม 105,503 บาท
  • รวม 77,739 บาท
  • รวม 94,398 บาท
  • รวม 169,807 บาท
  • รวม 151,932 บาท
  • รวม 196,618 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 722,108 บาท
  • รวม 388,827 บาท
  • รวม 56,464 บาท
  • รวม 31,369 บาท
  • รวม 61,081 บาท
  • รวม 44,422 บาท
  • รวม 33,317 บาท
  • รวม 16,658 บาท
  • รวม 71,498 บาท
  • รวม 125,121 บาท
  • รวม 98,309 บาท
  • รวม 53,623 บาท
  • รวม 26,812 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 87,833 บาท
  • รวม 119,201 บาท