IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ "โค นาหว้า" ระบบอัดเม็ดปุ๋ยมูลสัตว์และระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์สำหรับชุมชนท่าเรือ
ประเภทโครงการ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค
จังหวัด นครพนม
รายละเอียดโครงการโดยย่อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านท่าเรือหมู่ที่ 8 รวมกลุ่มนำเอานวัตกรรมการอัดเม็ดชีวมวลระดับอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตเกษตรกรรมของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยการออกแบบลดอุปกรณ์ของกระบวนการอัดเม็ดชีวมวลให้น้อยลง ใช้เครื่องยนต์เกษตรรอบต่ำที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย ที่นำมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นอัดเม็ดเพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยอัดเม็ด ที่ไม่มีการส่วนผสมของสารเคมีที่อาจะส่งผลในระยะยาวสำหรับดิน สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ซึ่งเมื่อนำมูลสัตว์จาก โค-กระบือ มาผ่านกระบวนการอัดเม็ดปุ๋ยแล้วจะทำให้สร้างรายได้มากขึ้น
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • นักวิจัย วิทยาลัยนาหว้า
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านท่าเรือ
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านท่าเรือ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประมาณการณ์
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/01/2021 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน feasibility
  มูลค่าโครงการ 1,902,853.00 บาท
  SROI RATIO 2.61 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 155,478 บาท
  • รวม 61,249 บาท
  • รวม 127,210 บาท
  • รวม 79,052 บาท
  • รวม 64,679 บาท
  • รวม 65,539 บาท
  • รวม 55,053 บาท
  • รวม 47,188 บาท
  • รวม 169,807 บาท
  • รวม 151,933 บาท
  • รวม 196,618 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 32,980 บาท
  • รวม 94,229 บาท
  • รวม 47,910 บาท
  • รวม 16,769 บาท
  • รวม 31,142 บาท
  • รวม 36,702 บาท
  • รวม 28,837 บาท
  • รวม 18,351 บาท
  • รวม 10,486 บาท
  • รวม 125,121 บาท
  • รวม 71,498 บาท
  • รวม 98,309 บาท
  • รวม 53,623 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 26,812 บาท
  • รวม 36,278 บาท