IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการผ้าคลุมฮิญาบแฟชั่นสำหรับสตรีมุสลิม
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ กลุ่มมุสลีม๊ะโตนสะตอรวมใจ สตรีชาวมุสลิม จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดในชุมชน ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ขัดกับศาสนาอิสลาม โดยการผลิตผ้าคลุมฮิญาบ และนำนวัตกรรมในการเพิ่มกลิ่นของเนื้อผ้า อีกทั้งด้านรูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาดในการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มมุสลีม๊ะโตนสะตอรวมใจ
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มมุสลีม๊ะโตนสะตอรวมใจ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 2,461,690.00 บาท
  SROI RATIO 4.49 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 305,774 บาท
  • รวม 130,602 บาท
  • รวม 117,971 บาท
  • รวม 159,624 บาท
  • รวม 29,803 บาท
  • รวม 140,091 บาท
  • รวม 147,615 บาท
  • รวม 42,842 บาท
  • รวม 105,439 บาท
  • รวม 35,391 บาท
  • รวม 200,335 บาท
  • รวม 242,510 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 62,882 บาท
  • รวม 44,239 บาท
  • รวม 169,583 บาท
  • รวม 33,860 บาท
  • รวม 11,176 บาท
  • รวม 24,215 บาท
  • รวม 95,851 บาท
  • รวม 96,742 บาท
  • รวม 24,215 บาท
  • รวม 95,851 บาท
  • รวม 52,720 บาท
  • รวม 18,627 บาท
  • รวม 73,732 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 0 บาท