IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ “Hug Tha Ruea 3D” แผนที่ท่องเที่ยวสามมิติมรดกวัฒนธรรมดิจิทัลชุนชนท่าเรือ
ประเภทโครงการ ระบบดิจิทัล (Digital)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2021
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด นครพนม
รายละเอียดโครงการโดยย่อ การจัดทำแผนที่ดิจิทัล 3D เป็นการสร้าง Content Platform เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างเทคโนโลยีที่หลากหลายในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เช่น การใช้ VR เพื่อสร้างภาพจริงแบบเสมือนทั้งรูปแบบ VDO และภาพถ่าย 360 องศา การใช้ AR เพื่อสร้างเสมือนบนฉากจริงในการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของชุมชน ได้ถูกจัดทำขึ้นให้กับชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานดังกล่าวในระดับการท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • นักวิจัย
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประมาณการณ์
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/01/2021 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน feasibility
  มูลค่าโครงการ 7,909,326.00 บาท
  SROI RATIO 4.33 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 1,018,357 บาท
  • รวม 254,589 บาท
  • รวม 254,087 บาท
  • รวม 207,889 บาท
  • รวม 277,640 บาท
  • รวม 323,913 บาท
  • รวม 682,990 บาท
  • รวม 527,765 บาท
  • รวม 589,855 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 509,179 บาท
  • รวม 763,768 บาท
  • รวม 153,992 บาท
  • รวม 53,897 บาท
  • รวม 100,095 บาท
  • รวม 219,798 บาท
  • รวม 161,957 บาท
  • รวม 115,683 บาท
  • รวม 57,842 บาท
  • รวม 434,630 บาท
  • รวม 248,360 บาท
  • รวม 341,495 บาท
  • รวม 186,270 บาท
  • รวม 169,391 บาท
  • รวม 109,606 บาท
  • รวม 53,143 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 93,135 บาท