IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตปิ่นโตร้อยสายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยว บ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงนำผลผลิตมาทำการการแปรรูปอาหารจากครัวเรือนเพื่อให้บริการอาหารคุณภาพจากวัตถุดิบในชุมชน ในรูปแบบของ “ปิ่นโตร้อยสาย” และเนื่องด้วยการขยายสมาชิกในกลุ่ม จำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการการผลิตที่เป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และในการบริหารจัดการรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 3,892,256.00 บาท
  SROI RATIO 5.01 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 46,643 บาท
  • รวม 524,739 บาท
  • รวม 169,391 บาท
  • รวม 440,781 บาท
  • รวม 67,051 บาท
  • รวม 182,677 บาท
  • รวม 24,255 บาท
  • รวม 84,696 บาท
  • รวม 35,449 บาท
  • รวม 98,812 บาท
  • รวม 141,159 บาท
  • รวม 57,838 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 83,958 บาท
  • รวม 215,891 บาท
  • รวม 167,917 บาท
  • รวม 17,645 บาท
  • รวม 127,043 บาท
  • รวม 377,812 บาท
  • รวม 230,885 บาท
  • รวม 49,406 บาท
  • รวม 107,945 บาท
  • รวม 74,731 บาท
  • รวม 22,389 บาท
  • รวม 35,290 บาท
  • รวม 107,945 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 84,696 บาท
  • รวม 272,864 บาท
  • รวม 42,348 บาท