IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Science, Environmental, and Natural Edutainment: SEN-edutainment)
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ โครงการห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Science, Environmental, and Natural Edutainment: SEN-edutainment) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางสังคมให้กับคนที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับศิลปะ ให้ได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งคาดหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้และเกิดความชอบวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกที่ดีและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ นอกจากนั้นยังคาดหวังให้เกิดความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเราเชื่อว่าประเทศชาติจะดีได้ ทรัพยากรมนุษย์จะต้องดีด้วย และครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มฯ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 3,717,862.00 บาท
  SROI RATIO 4.91 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 691,014 บาท
  • รวม 139,930 บาท
  • รวม 63,704 บาท
  • รวม 115,804 บาท
  • รวม 63,041 บาท
  • รวม 68,816 บาท
  • รวม 452,734 บาท
  • รวม 76,313 บาท
  • รวม 53,087 บาท
  • รวม 333,593 บาท
  • รวม 58,986 บาท
  • รวม 571,874 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 24,126 บาท
  • รวม 32,817 บาท
  • รวม 81,924 บาท
  • รวม 95,312 บาท
  • รวม 43,427 บาท
  • รวม 19,908 บาท
  • รวม 22,939 บาท
  • รวม 43,133 บาท
  • รวม 91,679 บาท
  • รวม 45,878 บาท
  • รวม 67,553 บาท
  • รวม 96,522 บาท
  • รวม 43,133 บาท
  • รวม 238,281 บาท
  • รวม 33,179 บาท
  • รวม 36,047 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 13,108 บาท