IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการแปรรูปเศษเหลือใช้จากกระบวนเก็บน้ําผึ้งชันโรงสู่นวัตกรรม เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของพรอพอลิสจากชันโรงที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ ก่อให้เกิดสิวและลดการอักเสบ
ประเภทโครงการ การพัฒนาสังคม (Social)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารผึ้งและชันโรงบางแก้ว (ภาคใต้) มี เป้าหมายในการอนุรักษ์สายพันธุ์ผึ้งและชันโรงเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก และมีการส่งเสริมให้สมาชิกลด การใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอันตราย นอกจากนี้ยังเพิ่ม ช่องทางโอกาสการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเครื่องสําอางที่มี ส่วนผสมของพรอพอลิสจากชันโรงที่มีเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 2: ความหิวสาบสูญ
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 • Goal 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารผ้ึงและ ชันโรงบางแก้ว
 • สมาชิกวิสาหกิจชุมชนธนาคารผึ้ง และชันโรงบางแก้ว
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
  วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 4,831,184.00 บาท
  SROI RATIO 5.08 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 687,559 บาท
  • รวม 373,580 บาท
  • รวม 316,106 บาท
  • รวม 24,620 บาท
  • รวม 131,850 บาท
  • รวม 356,512 บาท
  • รวม 29,236 บาท
  • รวม 229,186 บาท
  • รวม 35,391 บาท
  • รวม 117,971 บาท
  • รวม 458,373 บาท
  • รวม 585,699 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 129,316 บาท
  • รวม 152,668 บาท
  • รวม 41,637 บาท
  • รวม 186,790 บาท
  • รวม 15,388 บาท
  • รวม 76,334 บาท
  • รวม 244,264 บาท
  • รวม 20,004 บาท
  • รวม 97,153 บาท
  • รวม 229,186 บาท
  • รวม 20,004 บาท
  • รวม 55,516 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 186,790 บาท
  • รวม 9,233 บาท
  • รวม 20,818 บาท