IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2020
ภูมิภาค
จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดโครงการโดยย่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ํามันมะพร้าว มาจากชุมชนมี ส่วนร่วมว่าต้องการอย่างไร ประกอบกับการวิเคราะห์จาก นักวิจัยทําให้กําหนดทิศทางการพัฒนา เป็นการนําความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาช่วยสนับสนุนข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่ เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึงโอกาสทาง การตลาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ใน แต่ละภูมินิเวศที่มีความโดดเด่น ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ชี ุมชน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการ และสมาชิก กลุ่มฯ
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • ชุมชน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/10/2020 - 30/09/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 2,652,707.00 บาท
  SROI RATIO 4.45 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 310,957 บาท
  • รวม 120,928 บาท
  • รวม 25,913 บาท
  • รวม 199,530 บาท
  • รวม 103,652 บาท
  • รวม 56,036 บาท
  • รวม 84,939 บาท
  • รวม 103,652 บาท
  • รวม 207,304 บาท
  • รวม 82,580 บาท
  • รวม 70,783 บาท
  • รวม 161,237 บาท
  • รวม 264,889 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 78,603 บาท
  • รวม 38,870 บาท
  • รวม 99,096 บาท
  • รวม 42,325 บาท
  • รวม 14,746 บาท
  • รวม 51,907 บาท
  • รวม 163,252 บาท
  • รวม 41,290 บาท
  • รวม 66,064 บาท
  • รวม 117,971 บาท
  • รวม 29,493 บาท
  • รวม 33,032 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)
  • รวม 51,826 บาท
  • รวม 18,875 บาท
  • รวม 12,957 บาท