IMPACT REPORT

ให้คะแนน Impact Report นี้
Viewer: {{ impModel.log_view }}
Average Rating: {{ impModel.rate_avg }}
ชื่อโครงการ โครงการ นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชน 11 หมู่บ้าน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ประเภทโครงการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular)
ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ดำเนินโครงการ 2019
ภูมิภาค
จังหวัด น่าน
รายละเอียดโครงการโดยย่อ เพื่อลดปัญหาการบริหารจัดการขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกชุมชนเป็นวัสดุก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น กระเบื้องคอนกรีต ปูพื้น คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นและขอบคันหิน ทำให้ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 • Goal 1: ขจัดความยากจน
 • Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • Goal 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินโครงการหลัก
 • บริษัท อริยะสุทธิ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผู้ได้รับประโยชน์หลัก
 • ศูนย์เรียนรู้โจโก้ (ศูนย์แปลงขยะชุมชน) (คณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนจาก 11 หมู่บ้าน
 • กลุ่มชาวบ้านผู้ขายขยะ
 • ชุมชนโดยรวม
 • ผู้สนับสนุนหล่งทุน
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • ภาคีสนับสนุนด้านต่างๆ
 • องค์การบริหารตำบลเมืองจัง
 • หน่วยงานรับซื้อผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
 • หน่วยงาน/ชุมชนอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน
 • วิธีการประเมิน ประเมินหลังจากการดำเนินโครงการ
  ระยะเวลาในการประเมิน 01/06/2020 - 31/05/2021
  ประเภทการประเมิน Social Return on Investment
  ผู้ประเมิน สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ และคณะ
  รูปแบบการประเมิน ประเมินโดยผู้ประเมินทางสังคม
  สถานะการรับรอง -- ไม่ระบุ --
  รูปแบบการประเมิน evaluation
  มูลค่าโครงการ 2,506,073.10 บาท
  SROI RATIO 1.40 เท่า
  ผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SIA & SROI)
  มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน (EC : ECONOMICS)
  • รวม 13,615 บาท
  • รวม 411,899 บาท
  • รวม 99,313 บาท
  • รวม 52,944 บาท
  • รวม 2,329 บาท
  • รวม 11,356 บาท
  • รวม 176,566 บาท
  • รวม 289,928 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  • รวม 7,457 บาท
  มิติด้านสังคม/คุณภาพชีวิต (SO : SOCIAL)
  • รวม 315,399 บาท
  • รวม 173,528 บาท
  • รวม 40,180 บาท
  • รวม 19,222 บาท
  • รวม 6,789 บาท
  • รวม 188,647 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  • รวม 14,019 บาท
  • รวม 217,983 บาท
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม (EN : ENVIRONMENT)